Jälgi meid Facebook'is!

Mittetulundusühingu Mauri Põliskodud põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi "ühing") Mauri Põliskodud on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Võrumaa, Rõuge vald, Mauri küla, Hindo talu.
1.2 Ühingu eesmärgiks on luua Mauri põliskodude küla, seda hallata ja oma tegevuse kaudu kaasa aidata külaelu ja piirkonna arengule, mille saavutamiseks ühing:
1.2.1 ostab välja küla loomiseks vajalikud kinnistud nr 46801:001:0310 ja 46801:001:0300;
1.2.2 haldab küla ühisvara, sh küla teed, külakoda ja ümbritsev territoorium, külaplats, kaevud;
1.2.3 toetab Mauri põliskodude küla ja ümbritseva piirkonna arengut ühingu tegevuse kaudu;
1.2.4 korraldab teabepäevi, koolitusi ja muid eesmärgini viivaid üritusi;
1.2.5 kajastab oma tegevust meedias ja internetis;
1.2.6. korraldab tuluõhtuid, korjandusi ja viib läbi muid tegevusi tulu teenimise eesmärgil oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 18 aastane inimene, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab üldkoosolek ning korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on õigus saada juhatuselt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. Maa väljaostu annetused teisendab ühingu juhatus liikmemaksudeks. MTÜ liikmemakse kasutatakse ühingu eesmärkide täitmiseks.
2.4 Igal MTÜsse kuuluval leibkonnal on õigus omada 1 kuni 2 ha maad.
2.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks otsustajaks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumi määramisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle valib üldkoosolek valitavate nõusolekul.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline vähemalt poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral otsustab üldkoosolek järelejäänud vara jagamise ühingu liikmete vahel.